nth

 Krovni pogoji in navodila uporabe storitev NTH

 

1.  Splošne določbe

Definicije

2.  Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja

Prijava in odjava

Pozdravna sporočila

SMS CHAT storitve

Predplačniške storitve - klubi

Pravila obnašanja

Starost in odgovornost

Plačilo storitev

3.  Zasebnost in varstvo podatkov

4.  Zavrnitev odgovornosti

5.  Reklamacije

6.  Kršitve

7.  Splošno

1. Splošne določbe  

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek  SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve). Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti. 

Definicije Ponudnik storitve je po teh Pogojih podjetje NTH AG, Bahnhofstrasse 15, CH-2502 Biel/Bienne, ki storitev trži in zanjo v celoti odgovarja. 

Splošni pogoji  poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o. telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Mobitel d.d., SiMobil d.o.o. in Tušmobil d.o.o.) se pri uporabi sistema NTH uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih. 

Uporabnik storitev  NTH je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji. 

SMS sporočilo  (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja. 

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavjen in podpira WAP protokol. 

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Odhodna komunikacija  je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija  je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve. Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno številko 3838.   

2. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja 

V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Mobitel, Simobil in Tušmobil GSM/UMTS, Mobi uporabniki, Debitelovi naročniki, (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnika poti. 

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji, objavljenimi na www.nth-media.biz/. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in jih ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet pogojev ne more sodelovati. 

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji preko SMS sporočila.  

Ponudnik storitve lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja. 

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve nadaljnje obveščanje o novostih in sorodnih informacijah ter obdelavo podatkov. Reklamna sporočila so za uporabnike brezplačna. 

V sistemu storitev NTH je ponujenih več storitev. Dodatna navodila za uporabo posamezne storitve so posebej navedena v oglasu za konkretno storitev in v Posebnih pogojih in pravilih konkretne storitve dosegljivih na spletni strani www.nth-media.biz/

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin, mora ponudnik uporabnika natančno seznaniti s Ponudnikovimi pravili in pogoji ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Uporaba NTH servisov  se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitev, objavljeni na spletni strani ponudnika www.nth-media.biz/, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter posebnimi pogoji posamezne storitve in drugimi navodili. 

Prijava in odjava

Prijave in odjave v storitve so podrobno definirane v posebnih pogojih posamezne storitve. 

Pozdravna sporočila

Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih sporočil preko televizijskih in radio postaj. Uporabnik pošlje SMS z željeno vsebino na izbrano televizijsko ali radijsko postajo oziroma ključno besedo.

Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi v programu izbranega televizijskega ali radijskega programa.

Pristop k storitvi

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo storitve ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno v radijskem ali televizijskem programu . (primer: SAT Pozdrav prijateljem v Kopru, Joze iz Ljubljane).

Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji:"Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na stran www.nth-media.biz/  i, pošljite SMS z vsebino ključna beseda + DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)".

 Uporabnik mora odgovoriti z ključna beseda + DA (primer: SAT DA), če želi uporabljati Storitev.
 

Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava

Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.  

SMS CHAT storitve 

CHAT storitev uporabnikom omogoča izmenjavanje sporočil prek SMS sporočil z ostalimi registiranimi uporabniki. Uporabniki se za uporabo CHAT storitve morajo registrirati. 

Registracija 

Uporabniško ime je edinstveno in vsak uporabnik ima lahko samo eno uporabniško ime.  

Postopek registracije: Uporabnik pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »CHAT Marko« na številko 3838, kjer je 'CHAT' ključna beseda in 'Marko' uporabniško ime.

Uporabniško ime ti zagotavlja popolno anonimnost, spremeniš ga z ponovno registracijo. 

Po uspešni registraciji dobi uporabnik sporočilo s popisom uporabniških imen uporabnikov, ki so v tem trenutku na voljo za ''chatanje''. Uporabnik izbere eno od teh imen i prične s ''chatom''. Na primer uporabnik izbere Jeleno in pošlje sporočilo: 'JELENA'.  

Uporabnik JELENA dobi sporočilo in informacijo, da bi druga oseba želela chata-ti in v kolikor odgovori pritrdilno, se po tem sporočilu prične konverzacija. 

Po tem dobi uporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel ''chat'' z Jeleno. Uporabnik potem pošilja sporočila direktno Jeleni, dokler ne želi prekiniti ''chata''. 

V kolikor se želi uporabnik prijavit pod drugim imenom (recimo Y), a je že prijavljen pod imenom X, se mora najprej odjaviti s starega imena. V nasprotne primeru dobi sporočilo, da je že prijavljen z imenom X in če želi spremeniti ime, se mora najprej odjaviti s starega imena, tako da pošlje sintakso STOP in se ponovno prijaviti z novim imenom. 

Odjava

Odjava iz CHATA se lahko opravi na dva načina: 

1.  uporabnik pošlje sintakso odjave, npr. ''STOP''

2.  uporabnik ni aktiven vsaj 60 minut. 

Specialni ukazi

Uporabnik lahko uporablja različne specialne ukaze: 

STOP nickname – preprečuje sprejemanje sporočil od uporabnika nickname

DOVOLI nickname – zbriše prepoved sprejemanja sporočil od uporabnika nickname

Predplačniške storitve - klubi  

Uporabnik ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je bil vključen na seznam prejemnikov periodičnih SMS, prejme SMS potrdilo. 

SMS potrdilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku in vključuje tekst:''S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obveščanje (ime kluba), n-krat mesečno/tedensko. Cena sporočila je 1,99 EUR z DDV. Odjava: ključna beseda_STOP na 3838.'' To sporočilo je za uporabnika brezplačno. 

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil: 

a.) Za odjavo od vseh obvestil in iz vseh mobilnih klubov na Samostojni številki 3838, uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ''STOP''  na 3838. 

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: 

”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin na številki 3838 NTH AG.”  

b.) Za odjavo od SMS obvestil oziroma iz mobilnega kluba, ki je vezan izključno na to ključno besedo v okviru ponudnikove Samostojne številke 3838 uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: 'ključna beseda_STOP' na 3838. 

Kot odgovor na zahtevo po delni odjavi iz določenega mobilnega kluba, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: 

''Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij /vsebin na ključni besedi ASTRO in številki 3838 NTH AG.''  

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko uporabnik poda zahtevo za odjavo. 

Uporabnikom so omogočena dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi uporabnik dostopi do informacij, ki so pomembne zanj. 

Info 

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ''INFO'' na Samotojno številko 3838. 

Kot odgovor na zahtevo uporabnik prejme brezplačno SMS sporočilo: 

''Na številki 3838 ste prijavljeni na SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin, npr.: ASTRO - odjava ASTRO STOP;*…...NTH AG, Info: 01 600 1850''  

Pomoc 

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ''POMOC'' na Samotojno številko 3838. 

Kot odgovor na zahtevo uporabnik prejme brezplačno SMS sporočilo: 

Ponudnik: NTH AG

e-posta: customer.care@ccsupport.biz

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00

Pravila obnašanja  

Nekateri servisi NTH omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih. 

Ponudnik NTH storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje. 

Ponudnik storitve ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce. 

Zaposleni v NTH AG ali zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji ponudnika storitev, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah. 

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev NTH zaveže, da:

-  storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

-  v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,

-  ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

-  storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

-  ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

-  ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,

-  ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,

-  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema. 

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema NTH kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.  

Starost in odgovornost  

Za uporabo storitev NTH ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitev. 

Plačilo storitev  

V sistemu NTH so nekateri servisi plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti. 

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev 'dodatne storitve Mob. postaje'

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel d.d.  

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev NTH (naročniki Mobitel GSM / Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik / Simobil/ TušMobil) 

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: 

Ime SMS storitve

Uporaba storitve

Opis dogodka

Ime MT SMS na izpisu pogovorov

Cena v EUR z DDV

NTH

Samostojna številka

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

NTH

Samostojna številka

NTH 1

NTH 1

0

NTH

Samostojna številka

NTH 2

NTH 2

0,09

NTH

Samostojna številka

NTH 3

NTH 3

0,19

NTH

Samostojna številka

NTH 4

NTH 4

0,49

NTH

Samostojna številka

NTH 5

NTH 5

0,99

NTH

Samostojna številka

NTH 6

NTH 6

1,29

NTH

Samostojna številka

NTH 7

NTH 7

1,49

NTH

Samostojna številka

NTH 8

NTH 8

1,69

NTH

Samostojna številka

NTH 10

NTH 10

1,99

NTH

Poštar

NTH NA 1

NTH NA 1

0,09

NTH

Poštar

NTH NA 2

NTH NA 2

0,19

NTH

Poštar

NTH NA 3

NTH NA 3

0,49

NTH

Poštar

NTH NA 4

NTH NA 4

0,99

NTH

Poštar

NTH NA 5

NTH NA 5

1,49

NTH

Poštar

NTH NA 6

NTH NA 6

1,99

NTH

Poštar

NTH NA 7

NTH NA 7

2,49

Cenik Mobitel
Cenik Tušmobil
Cenik Simobil 1
Cenik SImobil 2
Cenik T-2
Cenik Amis

1.  Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):

a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;

b) Ali če storitev ni na voljo.

2.  Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku:

a) Obvestilo o prijavi v sistem;

b) Obvestilo o odjavi iz sistema;

c) Reklamna sporočila

3.  Posredovani plačljivi SMS-i uporabniku (naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobiuporabniki, Debitelovi naročniki)

a) Posredovane informacije,

b) Zahtevane informacije,

c) Potrdila o prejetem glasu in rezultati,

d) Potrdila o odgovorih in rezultati,

e) Vprašanja

f) Pozdravna sporočila za storitve SMS želje in pozdravi.

3. Zasebnost in varstvo podatkov  

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.  

4. Zavrnitev odgovornosti  

Uporabnik se mora zavedati, da:

-  sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,

-  ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,

-  ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki

-  ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH

-  ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

-  družba Mobitel d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center.

-  v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika ( ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Mobitel d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Mobitel d.d. sporočilo zavrže.

-  V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Mobitel d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Mobitel d.d..

 5. Reklamacije  

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve! 

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč: 

Reklamacijska služba

Uporaba storitve

Telefon

01 600 1850

E - mail

 customer.care@ccsupport.biz  

Delovni čas reševanja reklamacij

Pon – petka med 9h – 17h

   V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. 

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.  

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki. 

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.  

6. Kršitve  

Ponudnik storitve NTH bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Prenos sporočil poteka prek omrežja Mobitel GSM/UMTS, Simobil in Tušmobil. 

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz / in v teh Pogojih. 

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.

1x2 733 744 766 777
888 ADAM AJA ANNA antena
ANV AP2 AP4 AP5 APP
ATTILA ATV BENCE BMTVC BNM
BNR BNT BP BRAF cameleon
CHATDolls4you PAY DONE GO OD+
RRR RVK STANICA NOKIA TV
OBN NTV TXT MTXT XMAS
POKER ORTV GIFT VB PLAY
SMART PHONE SMART3 FUN RAJ
WSS FLES DAM GAME ZEMLJEVIDI
CODE DURACELL OPF MPL FLA
MSG MALAVIDA NATTA DAVID ZGTV
HANI OPA SEKSI LOKALNO LOVE
DIET SW SPOJ FC DATE
MBIZ GRAND PINK KLUB FTV
FAR PORTAL OK ONE RADIO
STUDIOM SPTV TOP DUGA RBN
RTLCLUB HOJ BRENA GET JAM
ELN TVC PLUS SINAN 1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 VIP TVH
KCN HDV SVET MCN EROG1
EROG2 EROG3 EROV1 EROV2 EROV3
EROK1 EROK2 EROK3 EROK4 PPA
PPB PPC PPD AMWAY PVBV
THERMOMETER GAMES MPA MPD MPT
MEGA GLT VIP1 VIP2 GOLD1
GOLD2 CSISZ PJP POP SPP
FACE TVK1 TVALFA TVK2 TVK3
477XXX ITALIANA WIN ORV FES
SOKO ZMBT HDTV STV VIP3
GOLD3 BURN UPO OGL DTV
GML1 GML2 TAT05 TAT1 TAT2
GLA QTEST SPOTDEPO UPZ ADCO1
SYS TSS IQTEST ADCO2 ADCO3
ADCO4 ADCO5 ADCO6 APPX OSL
TAP BUY NOW SHOWER CRED1
PAPP POS MOPAY099 GOBUY249 MOPAY199
MOPAY249 NOBO NOBO PICS NOBO VIDEO NOBO MUSIC
NOBO GAMES ASF TVK3 DIET MPD
LOVE MATCH VIP OGL K6 ZVIJEZDA 1
ZVIJEZDA 2 SAVJET RDK BAC UPO
PLSI SUBAPP NEM BST3 BST1
BST2