MATCH

Pogoji innavodila za uporabo storitve SMS – MATCH

1. Splošnedoločbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji)storitve SMS – MATCH (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG.
Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnikastoritve in navodili ponudnika poti.

Definicijepojmov

Ponudnikstoritve  jepodjetje NTH AG.
Ponudniki poti za posredovanje  SMS sporočil so družbe Telekom Slovenijed.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.
Vsebina  – poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posredujenaslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji poslovanja  za uporabo storitev digitalnegamobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenijad.o.o. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.
Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitelnaročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemachuporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejoPogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve alidrugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temiPogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovnanavodila
Opis storitve
Servis deluje po principu glasovanja. Uporabnik pošlje ključno besedo inštevilko tekmovalca za katerega glasuje. (npr: MATCH IME) in dobi zahvalni SMS.Povratno SMS sporočilo, z zahvalo za glasovanje, uporabnik plača 0,49 EUR zvključenim DDV.

3. Storitev
Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve MATCHin številka tekmovalca za katerega glasuje. (primer: MATCH IME).
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje sPogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo zvprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jihnajdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/MATCH,pošljite SMS z vsebino DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo poveljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešnaprijava
Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev zbesedilom, ki ga pripravi urednik.

4. Pravilain pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS,Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemachuporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogočapošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov)in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d.,A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporabastoritve
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve MATCHin številka tekmovalca za katerega glasuje. (primer: MATCH IME).
Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošljebrezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če sestrinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/MATCH,pošljite SMS z vsebino DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdistrinjanje s Pogoji Storitve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potemomenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnikpotrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesnoposlano oziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni,da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravilaobnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogojeonemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil.Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcustoritev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo,zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost inodgovornost
Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

Plačilostoritev
Povratna SMS sporočila z zahvalo za glasovanje se obračunajo po 0,49 EUR z DDV.

Vnadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsakposlani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnikapoti.
2. Za vsak povratni SMS z zahvalo za glasovanje, ki ga Storitev pošlje uporabniku,se uporabniku zaračuna 0,49 EUR z DDV.
3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;
b) Potrdilo o prijavi v sistem;
c) Ali če storitev ni na voljo.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
SMS
MATCH
Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemsko sporočilo 0 EUR
SMS MATCH Ključna beseda Pozdravno sporočilo za MATCH MATCH 0,49 0,49 EUR

Cenevključujejo DDV.

OpozoriloMobiuporabnikom:  Vstoritvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno.Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko za nemoteno uporabo.
Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje.Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev ”dodatne storitve- mob. postaje”. pri Telekom Slovenije, A1 Slovenijau in Telemachu.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravnapravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije,A1 Slovenija in Telemach.

5. Zasebnostin varstvo podatkov
Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikovvarovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnihpodatkov s pomočjo sms v storitvi SMS želje in pozdravi se izrecno nanaša na 4.odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne alifizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki urejagospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so vpogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo zaizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenegarazmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi jesklenjeno s pomočjo izmenjave tekstovnih sporočil sms.

6. Zavrnitevodgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varennačin prenašanja sporočil,
– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika sstoritvami,
– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki soposledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnikstoritev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežjapogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj,ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMSsporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilneprejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefonali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal zaSMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach obvežeta, da bosta poskušalasporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega rokaTelekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne dosežeuporabnika, A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach opravljeno storitev le-temuzaračunata.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija inTelemach opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, dauporabniku sporočila nista uspela v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenihv prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogojiposlovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

7.Reklamacije 

Ponudnikstoritve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost zapravilno izvedbo storitve!

Vsereklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnikstoritve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikomzagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeruutemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil vrazumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnikpoti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežjaponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisniobliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni odprejema računa.

V primerupozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnikpoti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija vobliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnikstoritev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacijev pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogojiuporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Pogojiali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev,če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na stranijavnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz    in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal navseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – MATCH.