NTV

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS AVKCIJA

1. Splošne določbe
– Definicije pojmov
2. Odgovornost in sodelovanje
3. Storitev
– Pristop k storitvi
– Opis storitve
4. Pošiljanje najnižje jedinstvene ponudbe 
5. Zasebnost in varstvo podatkov
6. Zavrnitev odgovornosti
7. Reklamacije
8. Kršitve
9. Splošno

1. Splošne določbe  

V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – DRAŽBA (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG ter organizira in izvaja podjetje SHOWTEC d.o.o., Mlinska Ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je podjetje NTH AG. Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje SHOWTEC d.o.o., Mlinska Ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.
Ponudniki poti za posredovanje SMS sporočil so družbe A1 Slovenija d.o.o., Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji.

Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Odgovornost in sodelovanje 

Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/NTV  , pošljite SMS z vsebino TREF DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s NTV DA (primer: NTV DA), če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

S Pošiljanjem SMS sporočila s ponudbo vsote na številko 3838, gledalci postajajo udeleženci SMS igre- tekmovalci, kar pomeni da se strinjajo s temi Pravili. Cena SMS sporočila je 0,99 EUR (DDV vključen)

Sprejemanjem Pravil SMS igre oseba daje svoj pristanek na uporabo dane telefonske številke za preverjanje identitete klicatelja. To pomeni da se udeleženci strinjajo s prejemom telefonskih klicev z dodatnimi informacijami vezi nagradne igre.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

 
 

Uspešna prijava

Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

3. Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

4. Pošiljanje najnižje edinstvene ponudbe 

Udeleženci sodelujejo v SMS igri na način da pošiljajo svoje ponudbe s ključno besedo NTV  in z svojom najnižjo in edinstveno  ponudbom izrazeno v evrih brez znaka za valuto na številko 3838. Primer: NTV 1,23

Sam princip „Najnižje avkcije“ je različen kot druge aukcije, ker je cilj doseči najnižjo edinstveno ceno, oziroma ponudbo, za določen predmet kateri je ponujen na avkciji. „Najnižja edinstvena ponudba“ je definirana kot ponudba v evrih in centih za ponujeno nagrado, a katera ni ponujena še od drugega udeleženca. Udeleženčeva ponudba se ne pokaže drugim udeležencem.

Npr: ponudba 1: 0,13EUR, Ponudba2: 0.13EUR; Ponudba3: 0,14 EUR, Ponudba 4: 0,14EUR; Ponudba 5; 0,15EUR; Ponudba 6: 0,16EUR, Ponudba7: 0,16EUR

Tukaj je Ponudba 5 najnižja edinstvena ponudba.

Ko se ponudba pošlje, sustav bo potrdil status ponudbe v razmerju z ostalimi ponudbami- ta informacija bo dostavljena v stvarnem času. V času promocije, SMS sporočila z obvestilom bodo pošiljane udeležencem če pride do spremembe statusa njihove Ponudbe.

Soglasje s pravili

Udeleženci kateri sodelujejo v SMS igri nimajo pravice do drugih nagrad ali nagrad večjih od določenih od nagrad katere so določene s temi Pravili.Sodelovanjem v nagradnoj igri udeleženci se strinjajo s temi Pravili.

Fond nagradne igre je sestavljen iz predmetov kateri so namejeni Aukciji.

Nagrade ni možno zamenjati za denar.

Pravila obnašanja

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost

Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

Plačilo storitev

Povratna SMS sporočila o potrditvi prejema najnižje in edinstvene ponudbe  sporočila v okviru storitve se obračunajo po 0,99 EUR z DDV.
Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev “storitve informativne in zabavne narave” pri Telekom Slovenije, A1 Slovenijau in Telemachu.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

2. Za vsak povratni SMS o potrditvi prejema edinstvene ponudbe, ki ga Storitev pošlje uporabniku, se uporabniku zaračuna 0,99 EUR z DDV.

3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pogojev;
b) Potrdilo o prijavi v sistem;
c) Ali če storitev ni na voljo.
d) Pomoč ob zahtevi uporabnika za pomoč

Opozorilo Mobiuporabnikom : V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikov varovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi je sklenjeno s pomočjo izmenjave tekstovnih sporočil sms.

6. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach obvežeta, da bosta poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega troka A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, Telekom Slovenije, A1 Slovenija ali Telemach opravljeno storitev le-temu zaračuna.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

7. Reklamacije  

Izvajalec storitev uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč med delavniki od 9.00 do 17.00:

Ponudnik: NTH AGe-posta: customer.care@ccsupport.biz

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00

Vse reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na storitev, rešuje ponudnik storitve.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

8. Kršitve

Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz   in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – NTV.