RBN

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – RBN

1. Splošne določbe
– Definicije pojmov
2. Osnovna navodila
– Opis storitve
3. Storitev
– Pristop k storitvi
– Uspešna prijava
4. Pravila in pogoji uporabe
– Pravila in pogoji sodelovanja
– Uporaba storitev
– Pravila obnašanja
– Starost in odgovornost
– Plačilo storitev
5. Zasebnost in varstvo podatkov
6. Zavrnitev odgovornosti
7. Reklamacije
8. Kršitve
9. Splošno

1. Splošne določbe

V pričujočem besedilu so določeni Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS RBN (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje Radio TelevizijaBN, Ulica Laze Kostica br. 146, 763000 Bjeljinja, Bosna i Hercegovina,  za radijski program RBN.

Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

 

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG.

Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje Radio TelevizijaBN, Ulica Laze Kostica br. 146, 763000 Bjeljinja, Bosna i Hercegovina za radijski program RBN, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.

Ponudniki poti  za posredovanje SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Vsebina  – poljubna vsebina, ki jo ponudnik storitve posreduje uporabnikom preko svojega sistema.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe A1 Slovenija, d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve  je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji.

Uporaba Storitve je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo Pogoje ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

 

2. Osnovna navodila

Opis storitve

Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih sporočil preko televizijskih postaj. Uporabnik pošlje SMS z željeno vsebino na izbrano radijsko postajo oziroma ključno besedo.

Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi kot „scroll text” v programu izbranega radijskega programa.

Uporabnik plača za povratni SMS o potrditvi sprejema za posredovanje pozdravnega sporočila 1,99  EUR z vključenim DDV.

3. Storitev

Pristop k storitvi

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:

Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve RBN  ter besedilom , za katerega želi, da bi bilo objavljeno na radijskemu programu RBN (primer: RBN Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).

Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/RBN  ,pošljite SMS z vsebino RBN DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.

Uporabnik mora odgovoriti s RBN  DA  (primer: RBN DA), če želi uporabljati Storitev.

Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava

Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

 

4. Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji sodelovanja

V Storitvi lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija GSM inTelemach, Mobiuporabniki in Debitelovi naročniki (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d. in A1 Slovenija, d.o.o.

Uporaba storitve

Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve RBN  ter besedilom , za katerega želi, da bi bilo objavljeno na programu RBN (primer: RBN Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).

Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/RBN  , pošljite SMS z vsebino RBN DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.

Uporabnik mora odgovoriti s RBN  DA , če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve (primer: RBN DA)

Če uporabnik ne odgovori z besedo RBN DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspešno poslano oziroma sprejeto sporočilo, ki bo objavljeno na televiziji RBN, Storitev potrdi s SMS sporočilom.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

 

Pravila obnašanja

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 

Starost in odgovornost 

Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

 

Plačilo storitev

Povratna SMS sporočila o potrditvi prejema za posredovanje pozdravnega sporočila v okviru Storitve se obračunajo po 1,99 EUR z DDV .

Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev “dodatne storitve” pri Telekom Slovenije , A1 Slovenijau in Telemachu.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

2. Za vsak povratni SMS o potrditvi prejema zahteve za posredovanje pozdravnega sporočila, ki ga Storitev pošlje uporabniku, se uporabniku zaračuna 1,99 EUR z DDV.

3. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):

a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pogojev;

b) Potrdilo o prijavi v sistem;

c) Če storitev ni na voljo;

d) Pomoč ob zahtevi uporabnika za pomoč.

Opozorilo Mobiuporabnikom: V Storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.

 

5. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikov varovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi SMS želje in pozdravi se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi je sklenjeno s pomočjo izmenjave tekstovnih sporočil sms.

6. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,

– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,

– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija  in Telemach obvežeta, da bosta poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach opravljeno storitev le-temu zaračunata.

V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija ali Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, da uporabniku sporočila nista uspela v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

 

7. Reklamacije  

 

8. Kršitve

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

 

9. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz  in v Splošnih pogojih uporabe.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo  SMS RBN storitev in v Splošnih pogojih uporabe.

Izvajalec storitev uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč med delavniki od 9.00 do 17.00:

Ponudnik: NTH AG

e-posta: customer.care@nth.ch

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00

Vse reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na storitev, rešuje ponudnik storitve.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.