UPO

1. Splošnedoločbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji)storitve SMS CHAT ‘UPO’ (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTHAG, ter organizira in izvaja Adriatek ltd., 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria,Mahe, Seychelles. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili inpriporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Ponudnikstoritve  jepodjetje NTH AG. Organizator in zvajalec storitve je Adriatek ltd., 103 ShamPeng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, ki v imenu ponudnika storitveslednjo organizira in izvaja.

Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS,Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemachuporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, kisprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnikastoritve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladus temi Pogoji ter drugimi navodili.

2.1 SMS  CHAT  storitve

SMS Chat UPOje namenjen zabavni sms komunikaciji med operaterji in uporabniki, kiuporabljajo storitev.

Pristop kStoritvi je možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo StoritveUPO, ali storitev odkrije na spletni strani in vstopi njegovo mobilno številko,da sproži storitev.
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanjes Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočiloz vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jihnajdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/UPO  , pošljite SMS z ključnom besedom na številko 3838 (To sporočilo jebrezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s DA (primer: Petra DA), če želi uporabljatiStoritev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, seobračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Po tem dobiuporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel ”chat” z drugo osebo.Uporabnik potem pošilja sporočila direktno tej osebi, dokler ne želi prekiniti”chata”.

Povratno SMSsporočilo uporabnik plača 1,49 EUR z vključenim DDV.

Odjava izCHATA se lahko opravi na dva načina:

2. uporabnik ni aktiven vsaj 180 minut.

Sstrinjanjem s splošnimi pogoji so uporabniki avtomatsko vključeni v mobilni SMSklub, kar pomeni, da bodo uporabniki te storitve prejeli največ 2(dva) krattedensko brezplačen SMS. Za odstop od pogodbe oz. odjavo iz kluba pošljite STOPna 3838. Pogodba je shranjena pri podjetju Adriatek ltd. Dostop do pogodbe jemožen na sedežu podjetja.

Ponudnikuporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je ponudnik uporabnikavključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMSpotrdilo.

SMS potrdiloje za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga Ponudnik pošlje uporabniku invključuje tekst: “Prijavljeni ste na brezplacno SMS obvescanje do 2xtedensko.Za odjavo iz storitve posljite STOP UPO na 3838”.

Odjava

Uporabnikomje stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP na 3838. Uporabnik se s temodjavi od vseh obvestil na številki 3838.

Kot odgovorna zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, zbesedilom: ”Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS obvestil na 3838”.

Odjava jeizvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Uporabnikuso na voljo dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi dostopi doinformacij, ki so pomembne zanj.

3. Pravilain pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS,Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemachuporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogočapošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov)in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d.,A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporabastoritve
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedoStoritve. Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošljebrezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji. Uporabnik moraodgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s PogojiStoritve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na ta SMS,potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnikpotrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesnoposlano oziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikormeni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravilaobnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogojeonemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil.Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcustoritev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo,zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost inodgovornost
Za storitve CHAT ‘UPO’ uporabnik mora biti star več kot 18 let.

4. Plačilostoritev
Storitve CHAT ‘UPO’ so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, vskladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnikpoti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunskoobdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavnein informativne storitve«’ .

V primeru,da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, sesmiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi in A1 Slovenijaovi splošni pogoji poslovanja.

4.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna povsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Zauporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Zauporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub PHONE
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašemmesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanihSMS sporočil.

Spodnjicenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnihpogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna povsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

PosredovaniSMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom Slovenije GSM/Mobiuporabniki/Debitelovi naročniki/Telemachovi naročniki/Izimobilovi naročniki:

NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za CHAT ‘UPO’ NTH CHAT ‘UPO’ 1,49 1,49

PosredovaniSMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija GSM: 1,49 EUR z DDV

Ssodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje,obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom ovarstvu osebnih podatkov.

Ponudnikistoritev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajovarovali podatke uporabnikov.

Uporabnik semora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo operaterji in uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.

Ponudnikstoritve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost zapravilno izvedbo storitve!

Vsereklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnikstoritve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikomzagotavlja podporo in pomoč:

Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeruutemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil vrazumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnikpoti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežjaponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisniobliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni odprejema računa.

V primerupozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnikpoti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija vobliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnikstoritev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacijev pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogojiuporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju sPogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja RepublikeSlovenije.

9. Splošno
Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 Slovenija GSM inTelemach GSM/UMTS.

Ponudnikstoritve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajovzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsakasprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.

Ponudnikstoritve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vsehmestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.