UPZ

Pogoji innavodila za uporabo storitve SMS – UPZ

1.Splošnedoločbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanjuPogoji)storitve SMS CHAT ‘UPZ’ (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetjeNTHAG, ter organizira in izvaja Adriatek ltd., 103 Sham Peng Tong Plaza,Victoria,Mahe, Seychelles. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostaliminavodili inpriporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Ponudnikstoritve  jepodjetje NTH AG.Organizator in zvajalec storitve je Adriatek ltd., 103 ShamPeng Tong Plaza,Victoria, Mahe, Seychelles, ki v imenu ponudnika storitveslednjo organizira inizvaja.

Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki i predplatniki Telekom SlovenijeGSM/UMTS,Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija inTelemachuporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, kisprejmejoPogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnikastoritve alidrugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladus temi Pogojiter drugimi navodili.

2.1 SMS  CHAT  storitve

SMS Chat UPZje namenjen zabavni sms komunikaciji med operaterji in uporabniki,kiuporabljajo storitev.

Pristop k Storitvije možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo StoritveUPZ, ali storitev odkrije na spletni strani in vstopi njegovo mobilnoštevilko,da sproži storitev.
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanjesPogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilozvprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, kijihnajdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/UPZ , pošljite SMS z ključnom besedom na številko 3838 (To sporočilojebrezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s DA (primer: Petra DA), če želiuporabljatiStoritev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve,seobračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Po temdobiuporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel ”chat” z drugoosebo.Uporabnik potem pošilja sporočila direktno tej osebi, dokler ne želiprekiniti”chata”.

PovratnoSMSsporočilo uporabnik plača 0,99 EUR z vključenim DDV.

Odjava iz CHATAse lahko opravi na dva načina:

2. uporabnikni aktiven vsaj 180 minut.

Sstrinjanjems splošnimi pogoji so uporabniki avtomatsko vključeni v mobilni SMSklub, karpomeni, da bodo uporabniki te storitve prejeli največ 2(dva) krattedenskobrezplačen SMS. Za odstop od pogodbe oz. odjavo iz kluba pošljite STOP na 3838.Pogodba je shranjena pri podjetju Adriatek ltd. Dostop do pogodbe jemožen nasedežu podjetja.

Ponudnikuporabnikuob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je ponudnik uporabnikavključil naseznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMSpotrdilo.

SMSpotrdiloje za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga Ponudnik pošlje uporabnikuinvključuje tekst: “Prijavljeni ste na brezplacno SMS obvescanje do2xtedensko.Za odjavo iz storitve posljite STOP UPZ na 3838”.

Odjava

Uporabnikomjestalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP na 3838. Uporabnik se stemodjavi od vseh obvestil na številki 3838.

Kotodgovorna zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratnosporočilo, zbesedilom: ”Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS obvestil na 3838”.

Odjava je izvedenav istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Uporabnikusona voljo dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi dostopidoinformacij, ki so pomembne zanj.

3. Pravila inpogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom SlovenijeGSM/UMTS,Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija inTelemachuporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefonomogočapošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju:SMS-ov)in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenijed.d.,A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporabastoritve
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedoStoritve.Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mupošljebrezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji. Uporabnikmoraodgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje sPogojiStoritve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na taSMS,potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji morauporabnikpotrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesnoposlanooziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, vkolikormeni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravilaobnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijoPogojeonemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovihsporočil.Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcustoritev,ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo,zanjo vceloti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starostinodgovornost
Za storitve CHAT ‘UPZ’ uporabnik mora biti star več kot 18 let.

4.Plačilostoritev
Storitve CHAT ‘UPZ’ so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev,vskladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določaponudnikpoti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za pretekloobračunskoobdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev»zabavnein informativne storitve«’ .

V primeru,dauporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, sesmiselnouporabljajo Telekom Slovenijeovi in A1 Slovenijaovi splošni pogoji poslovanja.

4.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna povsakokratnemveljavnem ceniku ponudnika poti.

Zauporabnikaso plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Zauporabnikaso brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub PHONE
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Navašemmesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalihposlanihSMS sporočil.

Spodnjicenikje splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnihpogojihposamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna povsakokratnemveljavnem ceniku ponudnika poti.

PosredovaniSMS-iuporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom SlovenijeGSM/Mobiuporabniki/Debitelovi naročniki/Telemachovi naročniki/Izimobilovinaročniki:

         
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za CHAT ‘UPZ’ NTH CHAT ‘UPZ’ 0,99 0,99

PosredovaniSMS-iuporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija GSM: 0,99 EUR z DDV

Ssodelovanjemv servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje,obdelovanje inhranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom ovarstvu osebnihpodatkov.

Ponudnikistoritev,sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajovarovali podatkeuporabnikov.

Uporabniksemora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo operaterji in uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.

Ponudnikstoritveje odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost zapravilno izvedbostoritve!

Vsereklamacijeuporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnikstoritve, če to nidoločeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikomzagotavlja podporo in pomoč:

   
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

Vprimeruutemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravilvrazumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnikpotirešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežjaponudnika potiin plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisniobliki naslovitina reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni odprejema računa.

Vprimerupozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnikpotivrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija voblikidobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

UporabnikstoritevNTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacijev pisniobliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogojiuporabestoritev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotjusPogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja RepublikeSlovenije.

9. Splošno
Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 Slovenija GSMinTelemach GSM/UMTS.

Ponudnikstoritvelahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajovzrokitehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.Vsakasprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.

Ponudnikstoritvebo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vsehmestih, kjerso objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.