cameleon

Pogoji in navodila za uporabo storitve  SMS CAMELEON

1. Splošne določbe
– Definicije pojmov
2. Osnovna navodila
– Opis storitve
3. Storitev
– Pristop k storitvi
– Uspešna prijava
4. Pravila in pogoji uporabe
– Pravila in pogoji sodelovanja
– Uporaba storitev
– Pravila obnašanja
– Starost in odgovornost
– Plačilo storitev
5. Zasebnost in varstvo podatkov
6. Zavrnitev odgovornosti
7. Reklamacije
8. Kršitve
9. Splošno

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – CAMELEON (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje Tref Media, 37232 Donji Sutpanj, Krusevac, Republika Srbija za radijski program CAMELEON. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG. Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje Tref Media, 37232 Donji Sutpanj, Krusevac, Republika Srbija za radijski program CAMELEON, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.
Ponudniki poti za posredovanje  SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.
Vsebina – poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posreduje naslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji poslovanja  za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve  je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji

Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovna navodila
Opis storitve
Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih sporočil preko radijskih postaj. Uporabnik pošlje SMS z željeno vsebino na izbrano radijsko postajo oziroma ključno besedo.
Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi v programu izbranega radijskega programa.

Uporabnik plača za povratni SMS o potrditvi sprejema za posredovanje pozdravnega sporočila 1,99 EUR z vključenim DDV.

3. Storitev
Pristop k storitvi
Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:

Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve CAMELEON  ter besedilom , za katerega želi, da bi bilo objavljeno v radijskem programu CAMELEON. (primer: CAMELEON Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/cameleon  , pošljite SMS z vsebino CAMELEON DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s CAMELEON DA (primer: CAMELEON DA), če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava
Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

4. Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij  Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve CAMELEON ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno na programu CAMELEON (primer: CAMELEON Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).

Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/cameleon  , pošljite SMS z vsebino CAMELEON DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.

Uporabnik mora odgovoriti s CAMELEON DA , če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve (primer: CAMELEON DA)
Če uporabnik ne odgovori z besedo CAMLEON DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesno poslano oziroma sprejeto sporočilo, ki bo objavljeno u radijskem programu CAMELEON, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

Plačilo storitev
Povratna SMS sporočila o potrditvi prejema za posredovanje pozdravnega sporočila v okviru storitve se obračunajo po 1,99 EUR  z DDV.
Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev “dodatne storitve” pri Telekom Slovenije, A1 Slovenijau in Telemachu.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

2. Za vsak povratni SMS o potrditvi prejema zahteve za posredovanje pozdravnega sporočila, ki ga Storitev pošlje uporabniku, se uporabniku zaračuna 1,99 EUR z DDV.

3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pogojev;
b) Potrdilo o prijavi v sistem;
c) Ali če storitev ni na voljo.
d) Pomoč ob zahtevi uporabnika za pomoč

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v SIT z DDV
 SMS CAMELEON Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemsko sporočilo 0 SIT
 SMS CAMELEON Ključna beseda Pozdravno sporočilo za CAMELEON CAMELEON 1,99 1,99 EUR

Cene vključujejo DDV.

Opozorilo Mobiuporabnikom:  V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikov varovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi SMS želje in pozdravi se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi je sklenjeno s pomočjo izmenjave tekstovnih sporočil sms.

6. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach obvežeta, da bosta poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, Telekom Slovenije opravljeno storitev le-temu zaračunata.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, da uporabniku sporočila nista uspela v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

7. Reklamacije  

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – CAMELEON.

Izvajalec storitev uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč med delavniki od 9.00 do 17.00:

Ponudnik: NTH AG

e-posta: customer.care@ccsupport.biz

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00

Vse reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na storitev, rešuje ponudnik storitve.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.