Splosni pogoji SMS 031454666

Krovni pogoji in navodila uporabe storitev NTH

 

1.   Splošne določbe

–  Definicije

2.   Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja

–  Starost in odgovornost

–  Plačilo storitev

3.   Zasebnost in varstvo podatkov

4.   Zavrnitev odgovornosti

5.   Reklamacije

6.   Kršitve

7.   Splošno

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek  SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve). Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Definicije Ponudnik storitve  je po teh Pogojih podjetje NTH AG, Waaghaus-Passage 8, CH-3011 Bern, ki storitev trži in zanjo v celoti odgovarja.

Splošni pogoji   poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o. telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.) se pri uporabi sistema NTH uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.

Uporabnik storitev  NTH je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji.

SMS sporočilo   (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavjen in podpira WAP protokol.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija  je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve. Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno številko 031454666. 

2. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja 

V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach GSM/UMTS, Mobi uporabniki, Debitelovi naročniki, (v nadaljevanju: uporabniki).

Starost in odgovornost

Za uporabo storitev NTH ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitev.

Plačilo storitev

Storitve na stevilki 031454666 so brezplacne.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0

Cenik Telekom Slovenije
Cenik Telemach
Cenik A1 Slovenija 1
Cenik A1 Slovenija 2
Cenik T-2
Cenik Amis

3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.  

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

–  sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,

–  ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,

–  ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki

–  ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH

–  ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

–  družba Telekom Slovenije d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center.

–  v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika ( ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d. sporočilo zavrže.

–  V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d..

 5. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz 
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

   V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.  

6. Kršitve

Ponudnik storitve NTH bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Prenos sporočil poteka prek omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 Slovenija in Telemach.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz    / in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.