PICKBOX

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS PICKBOX

1. Splošni pogoji

V nadaljnem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – PICKBOX (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje “PICKBOX d.o.o. za usluge” za storitev PICKBOX . Storitve se uporabljajo tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG. Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje “PICKBOX d.o.o. za usluge” za storitev PICKBOX, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.
Ponudniki poti za posredovanje  SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.
Vsebina  – poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posreduje naslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji poslovanja  za uporabo storitev mobilnega javnega mobilnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno

Naslovnik storitve  so lahko naročniki in predplačniki družb Telekoma Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki in predplačniki, Izimobil predplačniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, ki se strinjajo s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem trajnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovna navodila
Opis storitve  pickbox

PICKBOX je storitev s katero uporabnik lahko gleda televizijo oziroma različne filme, nadaljevanke in dokumentarne filme, ki imajo podnapise v slovenščini.

Uporabnik se mora najprej registrirati na spletni strani https://www.pickbox.tv.

Po prijavi si uporabnik lahko ogleda vse kar se nahaja v ponudbi v omenjenem servisu (VOD).

Cena storitve je 6,99 EUR (z DDV-jem) enkratno in ta storitev se plača prek mobilnega telefona oziroma s pošiljanjem sms sporočila.

Storitev se lahko uporablja na dveh napravah, na mobilnem telefonu in na tabličnem računalniku oziroma osebnem računalniku.

Za pristop vsebini mora uporabnik imeti pristop mobilnemu omrežju (3G) ali WiFi-u.

Uporabnik, ki prek sms-a kupi kodo, lahko gleda celotno vsebino PICKBOXA 30 dni od dne aktivacije storitve oziroma od dne, ko je kupil kodo.

Po izteku 30 dni se storitev uporabniku avtomatično blokira.

3. Storitev
Pristop k storitvi

Uporabnik se registrira na spletni strani, kjer lahko gleda televizijo, filme, nadeljevanke in ostalo. Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo ‘pickbox’. Dobi povratno sporočilo z informacijo o ceni in vprašanjem če se strinja s splošnimi pogoji. Če uporabnik odgovori z DA prejme povratno plačljivo SMS sporočilo, ki se obračuna v višini (6,99 EUR). „Vaša koda za aktivacijo Pickboxa je: XXXXXXXXX. Vnesite jo na www.pickbox.tv v Nastavitvah>Plačajte in uživajte celi mesec brez omejitev.”.

Vsa druga SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se zaračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

4. Pravila in pogoji uporabe

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih se iz pričajočih Pogojev.

Pravila obnašanja

 Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma, da ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, za škodo odgovarja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.

Starost in odgovornost
Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

Plačilo storitev

Ponudnik poti obračunava uporabljanje Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev “dodatne storitve” pri Telekom Slovenije, A1 Slovenijau in Telemachu.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsaki poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

2. Za vsaki povratni SMS o potrditvi prejema zahteve za posredovanje pozdravnega sporočila, ki ga Storitev pošlje uporabniku, se uporabniku zaračuna 6,99 EUR z DDV-jem.

3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pogojev;
b) Potrdilo o prijavi v sistem;
c) Ali če storitev ni na voljo.
d) Pomoč ob zahtevi uporabnika za pomoč

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki in predplačniki Telekoma Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki in predplačniki, Izimobil pretplačniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
 NTH Samostojna številka Sistemsko sporočilo Sistemsko sporočilo 0
 NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za PICKBOX NTH NA 6,99 6,99

Opozorilo Mobi uporabnikom:  V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Zaradi tega vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da bosta podatke uporabnikov varovala skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi SMS želje in pozdravi se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi je sklenjeno s pomočjo izmenjave besednih sporočil sms.

6. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenosa sporočil,
– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach obvežejo, da bodo poskusili sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach opravljeno storitev le-temu zaračunata.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračunajo tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

7. Reklamacije   

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev obravnava ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

 Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 016001850
E – mail pickbox.slo@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 8h –  18h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v obravnavo ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercijalne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz    in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – PICKBOX.