Splosni pogoji SMS 4343

Krovni pogoji in navodila uporabe storitev NTH

 

1.  Splošne določbe

–  Definicije

2.  Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja

–  Prijava in odjava

–  Pozdravna sporočila

–  SMS CHAT storitve

–  Predplačniške storitve – klubi

–  Pravila obnašanja

–  Starost in odgovornost

–  Plačilo storitev

3.  Zasebnost in varstvo podatkov

4.  Zavrnitev odgovornosti

5.  Reklamacije

6.  Kršitve

7.  Splošno

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek  SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve). Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Definicije Ponudnik storitve je po teh Pogojih podjetje NTH AG, Waaghaus-Passage 8, CH-3011 Bern, ki storitev trži in zanjo v celoti odgovarja.

Splošni pogoji  poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o. telekomunikacijske storitve in T-2 d.o.o.(v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o.) se pri uporabi sistema NTH uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.

Uporabnik storitev  NTH je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji.

SMS sporočilo  (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavjen in podpira WAP protokol.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Odhodna komunikacija  je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija  je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve. Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno številko 4343. 

2. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja 

V servisih lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 Mobi uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnika poti.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji, objavljenimi na www.nth-media.biz/. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in jih ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet pogojev ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji preko SMS sporočila.

Ponudnik storitve lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve nadaljnje obveščanje o novostih in sorodnih informacijah ter obdelavo podatkov. Reklamna sporočila so za uporabnike brezplačna.

V sistemu storitev NTH je ponujenih več storitev. Dodatna navodila za uporabo posamezne storitve so posebej navedena v oglasu za konkretno storitev in v Posebnih pogojih in pravilih konkretne storitve dosegljivih na spletni strani www.nth-media.biz/ .

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin, mora ponudnik uporabnika natančno seznaniti s Ponudnikovimi pravili in pogoji ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Uporaba NTH servisov  se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitev, objavljeni na spletni strani ponudnika www.nth-media.biz/, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter posebnimi pogoji posamezne storitve in drugimi navodili. 

Prijava in odjava

Prijave in odjave v storitve so podrobno definirane v posebnih pogojih posamezne storitve.

Pozdravna sporočila

Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih sporočil preko televizijskih in radio postaj, interneta, tiskanih in socialnih medijev. Uporabnik pošlje SMS z željeno vsebino na izbrano televizijsko ali radijsko postajo oziroma ključno besedo.

Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi v programu izbranega televizijskega ali radijskega programa, interneta, tiskanih in socialnih medijev.

Pristop k storitvi

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:Uporabnik pošlje na številko 4343 SMS sporočilo s ključno besedo storitve ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno v radijskem ali televizijskem programu, interneta, tiskanih in socialnih medijev. (primer: SAT Pozdrav prijateljem v Kopru, Joze iz Ljubljane).

Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji:“Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na stran www.nth-media.biz/  i, pošljite SMS z vsebino ključna beseda + DA na številko 4343 (To sporočilo je za uporabnika brezplačno)”.

Uporabnik mora odgovoriti z ključna beseda + DA (primer: SAT DA), če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje iz svojega telefona ponudniku storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava

Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.  

SMS CHAT storitve 

CHAT storitev uporabnikom omogoča izmenjavanje sporočil prek SMS sporočil z ostalimi registiranimi uporabniki. Uporabniki se za uporabo CHAT storitve morajo registrirati. 

Registracija

Uporabniško ime je edinstveno in vsak uporabnik ima lahko samo eno uporabniško ime.  

Postopek registracije: Uporabnik pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »CHAT Marko« na številko 4343, kjer je ‘CHAT’ ključna beseda in ‘Marko’ uporabniško ime.

Uporabniško ime ti zagotavlja popolno anonimnost, spremeniš ga z ponovno registracijo.

Po uspešni registraciji dobi uporabnik sporočilo s popisom uporabniških imen uporabnikov, ki so v tem trenutku na voljo za ”chatanje”. Uporabnik izbere eno od teh imen i prične s ”chatom”. Na primer uporabnik izbere Jeleno in pošlje sporočilo: ‘JELENA‘.

Uporabnik JELENA dobi sporočilo in informacijo, da bi druga oseba želela chata-ti in v kolikor odgovori pritrdilno, se po tem sporočilu prične konverzacija.

Po tem dobi uporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel ”chat” z Jeleno. Uporabnik potem pošilja sporočila direktno Jeleni, dokler ne želi prekiniti ”chata”.

V kolikor se želi uporabnik prijavit pod drugim imenom (recimo Y), a je že prijavljen pod imenom X, se mora najprej odjaviti s starega imena. V nasprotne primeru dobi sporočilo, da je že prijavljen z imenom X in če želi spremeniti ime, se mora najprej odjaviti s starega imena, tako da pošlje sintakso STOP in se ponovno prijaviti z novim imenom.

Odjava

Odjava iz CHATA se lahko opravi na dva načina:

1.  uporabnik pošlje sintakso odjave, npr. ”STOP”

2.  uporabnik ni aktiven vsaj 60 minut.

Specialni ukazi

Uporabnik lahko uporablja različne specialne ukaze:

STOP nickname – preprečuje sprejemanje sporočil od uporabnika nickname

DOVOLI nickname – zbriše prepoved sprejemanja sporočil od uporabnika nickname

Predplačniške storitve – klubi

Uporabnik ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je bil vključen na seznam prejemnikov periodičnih SMS, prejme SMS potrdilo.

SMS potrdilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku in vključuje tekst:”S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obveščanje (ime kluba), n-krat mesečno/tedensko. Cena sporočila je 1,99 EUR z DDV. Odjava: ključna beseda_STOP na 4343.” To sporočilo je za uporabnika brezplačno. 

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil: 

a.) Za odjavo od vseh obvestil in iz vseh mobilnih klubov na Samostojni številki 4343, uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ”STOP  na 4343.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom:

”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin na številki 4343 NTH AG.”

b.) Za odjavo od SMS obvestil oziroma iz mobilnega kluba, ki je vezan izključno na to ključno besedo v okviru ponudnikove Samostojne številke 4343 uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ‘ključna beseda_STOP’ na 4343.

Kot odgovor na zahtevo po delni odjavi iz določenega mobilnega kluba, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom:

”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil / sporočil / informacij /vsebin na ključni besedi ASTRO in številki 4343 NTH AG.”

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko uporabnik poda zahtevo za odjavo.

Uporabnikom so omogočena dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi uporabnik dostopi do informacij, ki so pomembne zanj.

Info

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ”INFO” na Samotojno številko 4343.

Kot odgovor na zahtevo uporabnik prejme brezplačno SMS sporočilo:

”Na številki 4343 ste prijavljeni na SMS obvestil / sporočil / informacij / vsebin, npr.: ASTRO – odjava ASTRO STOP;*……NTH AG, Info: 01 600 1850”

Pomoc

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: ”POMOC” na Samotojno številko 4343.

Kot odgovor na zahtevo uporabnik prejme brezplačno SMS sporočilo:

Ponudnik: NTH AG

e-posta: info.slo@ccsupport.biz

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00

Pravila obnašanja  

Nekateri servisi NTH omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik NTH storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitve ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Zaposleni v NTH AG ali zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji ponudnika storitev, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev NTH zaveže, da:

–  storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

–  v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,

–  ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

–  storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

–  ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

–  ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,

–  ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,

–  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema NTH kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitev NTH ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitev.

Plačilo storitev

V sistemu NTH so nekateri servisi plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije d.d., Splošni pogoji A1, Splošni pogoji Telemach in Splošni pogoji T-2.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev NTH (naročniki Telekom Slovenije / Mobiuporabniki / A1 Slovenija/ Telemach / T-2)

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH:

Ime SMS storitve

Uporaba storitve

Opis dogodka

Ime MT SMS na izpisu pogovorov

Cena v EUR z DDV

NTH Samostojna številka Sistemska sporočila Sistemsko sporočila 0
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 1 0
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 2 0,09
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 3 0,19
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 11 0,29
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 4 0,49
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 5 0,99
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 6 1,29
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 7 1,49
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 8 1,69
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 9 1,99
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 10 2,49
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 14 2,99
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 15 3,49
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 17 4,49
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 13 5,00
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 1 0,09
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 2 0,19
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 8 0,29
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 3 0,49
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 4 0,99
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 5 1,49
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 6 1,99
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 7 2,49
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 12 5,00
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 22 6,99
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 23 0,59
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 24 10,00
NTH Samostojna številka Info. na zahtevo NTH 25 1,00
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 13 1,00
NTH Poštar Naročene info. NTH NA 14 15,00

Cenik Telekom Slovenije
Cenik Telemach
Cenik A1 Slovenija
Cenik T-2

1.  Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t.i. sistemska sporočila):

a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;

b) Ali če storitev ni na voljo.

2.  Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku:

a) Obvestilo o prijavi v sistem;

b) Obvestilo o odjavi iz sistema;

c) Reklamna sporočila

3.  Posredovani plačljivi SMS-i uporabniku

a) Posredovane informacije,

b) Zahtevane informacije,

c) Potrdila o prejetem glasu in rezultati,

d) Potrdila o odgovorih in rezultati,

e) Vprašanja

f) Pozdravna sporočila za storitve SMS želje in pozdravi.

3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.  

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

–  sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,

–  ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,

–  ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki

–  ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH

–  ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 5. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail info.slo@ccsupport.biz 
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

   V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.  

6. Kršitve

Ponudnik storitve NTH bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

Prenos sporočil poteka prek omrežja Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz / in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.