HOJ

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS CHAT HOJ

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS CHAT ‘HOJ’ (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja NEW PERFORMANCE GROUP LTD, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, Ebene, Mauritius. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je podjetje NTH AG. Organizator in zvajalec storitve je NEW PERFORMANCE GROUP LTD, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, Ebene, Mauritius, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.

Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovna navodila

2.1 SMS CHAT storitve

SMS Chat HOJ je namenjen zabavni sms komunikaciji med operaterji in uporabniki, ki uporabljajo storitev.

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve HOJ, ali storitev odkrije na spletni strani in vstopi njegovo mobilno številko, da sproži storitev.
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-6060/HOJ , pošljite SMS z ključnom besedom na številko 6060 (To sporočilo je brezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s DA (primer: Petra DA), če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Po tem dobi uporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel ”chat” z drugo osebo. Uporabnik potem pošilja sporočila direktno tej osebi, dokler ne želi prekiniti ”chata”.

Povratno SMS sporočilo uporabnik plača 1,99 EUR z vključenim DDV.

Odjava

Odjava iz CHATA se lahko opravi na dva načina:

1. uporabnik pošlje sintakso odjave, npr. ”STOP”

2. uporabnik ni aktiven vsaj 180 minut.

2.2 Mobilni klub storitve SMS Chat HOJ

S strinjanjem s splošnimi pogoji so uporabniki avtomatsko vključeni v mobilni SMS klub, kar pomeni, da bodo uporabniki te storitve prejeli največ 2(dva) krat tedensko brezplačen SMS. Za odstop od pogodbe oz. odjavo iz kluba pošljite STOP na 6060. Pogodba je shranjena pri podjetju NEW PERFORMANCE GROUP LTD. Dostop do pogodbe je možen na sedežu podjetja.

Ponudnik uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je ponudnik uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMS potrdilo.

SMS potrdilo je za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga Ponudnik pošlje uporabniku in vključuje tekst: “Prijavljeni ste na brezplacno SMS obvescanje do 2xtedensko. Za odjavo iz storitve posljite STOP HOJ na 6060”.

Odjava

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP na 6060. Uporabnik se s tem odjavi od vseh obvestil na številki 6060.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS obvestil na 6060”.

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Uporabniku so na voljo dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi dostopi do informacij, ki so pomembne zanj.

3. Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve. Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji. Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesno poslano oziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za storitve CHAT ‘HOJ’ uporabnik mora biti star več kot 18 let.

4. Plačilo storitev
Storitve CHAT ‘HOJ’ so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’ .

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi in A1 Slovenijaovi splošni pogoji poslovanja.

4.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub PHONE
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom Slovenije GSM/Mobiuporabniki/ Debitelovi naročniki/Telemachovi naročniki/Izimobilovi naročniki:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za CHAT ‘HOJ’ NTH CHAT ‘HOJ’ 1,99 1,99

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija GSM: 1,99 EUR z DDV

5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

6. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo operaterji in uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.

7. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 Slovenija GSM in Telemach GSM/UMTS.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.