JUNIOR

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – JUNIOR

Ljubljana, 21.08.2023

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – JUNIOR (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje Atlantic Droga Kolinska, d.o.o., Ljubljana.
Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG. Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje Atlantic Droga Kolinska, d.o.o., Ljubljana, ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.
Ponudniki poti za posredovanje  SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.
Vsebina  – poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posreduje naslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji poslovanja  za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.
Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki in predplačniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki in predplačniki, Izimobil predplačniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča neomejenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovna navodila
Opis storitve
Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih in potrditvenih sporočil za vse udeležence nagradnih iger Argeta Junior. Naslovnik pošlje SMS z določeno vsebino oziroma ključno besedo.
Tekst sporočila (brez ključne besede) se shranjuje v centralno bazo sodelujočih v nagradni igri.  Uporabnik plača pošiljanje SMS po tarifi svojega ponudnika poti (operaterja). Povratni SMS so brezplačni.

3. Storitev 
Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve JUNIOR + številka računa.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava
Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

4. Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki in predplačniki  Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki in predplačniki, Izimobil predplačniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve JUNIOR ter besedilom, ki je predpisano v okviru posamezne nagradne igre in objavljeno v pogojih nagradne igre.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom različnih prijav, vsakič z drugo številko računa ali drugo fotografijo pod pogoji iz teh Pravil. Posamezni račun je lahko uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava. V kolikor SMS in isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna, enako velja za številke računa poslane preko obrazca na spletni strani www.nagrade.argeta.com in za poslane fotografije v okviru sodelovnaja brez nakupa.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
V nagradni igri sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let.

Plačilo storitev
Uporabnik plača pošiljanje SMS po tarifi svojega ponudnika poti (operaterja). Povratni SMS so brezplačni..

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
2. Za vsak povratni SMS o potrditvi prejema zahteve za posredovanje pozdravnega sporočila, ki ga Storitev pošlje uporabniku, je za uporabnika brezplačen.
3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;
b) Potrdilo o prijavi v sistem;
c) Ali če storitev ni na voljo.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
 SMS JUNIOR Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemsko sporočilo 0 EUR

Cene vključujejo DDV.

Opozorilo Mobiuporabnikom:  V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.
Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev ”dodatne storitve” pri Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemachu.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikov varovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v Storitvi  se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.«

6. Zavrnitev odgovornosti 
Uporabnik se mora zavedati, da:
– sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
– ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
– je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach obvežeta, da bosta poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach opravljeno storitev le-temu zaračunata.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, da uporabniku sporočila nista uspela v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

7. Reklamacije   

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Ponedeljek – Petek med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz    in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – JUNIOR.