Splošni pogoji USSD

Splošni pogoji in navodila uporabe storitev NTH *344*

1. Splošne določbe

– Definicije pojmov

2. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja

– Prijava in odjava

– Pravila obnašanja

– Starost in odgovornost

– Plačilo storitev

3. Zasebnost in varstvo podatkov

4. Zavrnitev odgovornosti

5. Reklamacije

6. Kršitve

7. Splošno

 

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek  SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Definicije

Ponudnik storitve je po teh Pogojih podjetje NTH AG, Waaghaus-Passage 8, CH-3011 Bern, ki storitev trži in zanjo v celoti odgovarja.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije in telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d) se pri uporabi sistema NTH uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.

Uporabnik storitev NTH je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavjen in podpira WAP protokol.

Vsebine so  besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS, USDD storitve ali WAP tehnologije.

Odhodna komunikacija  je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija  je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.
Ponudnik bo za izvajanje storitve uporabljal samostojno USSD številko *344*.

 

2. Pravila in pogoji uporabe in sudelovanja

V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 uporabniki, Telemach naročniki, (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnika poti.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji, objavljenimi na www.nth-media.biz/. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in jih ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet pogojev ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS in USSD sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji preko SMS in USSD sporočila.

Ponudnik storitve lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve nadaljnje obveščanje o novostih in sorodnih informacijah ter obdelavo podatkov. Reklamna sporočila so za uporabnike brezplačna.

V sistemu storitev NTH je ponujenih več storitev. Dodatna navodila za uporabo posamezne storitve so posebej navedena v oglasu za konkretno storitev in v Posebnih pogojih in pravilih konkretne storitve dosegljivih na spletni strani www.nth-media.biz/.

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin, mora ponudnik uporabnika natančno seznaniti s Ponudnikovimi pravili in pogoji ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

Uporaba NTH servsov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitev, objavljeni na spletni strani ponudnika www.nth- media.biz/, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter posebnimi pogoji posamezne storitve in drugimi navodili.

 

Prijava in odjava

Prijave in odjave v storitve so podrobno definirane v posebnih pogojih posamezne storitve.

Starost in odgovornost
Storitev stacionarno glasovanje lahko uporablja oziroma lahko sodeluje le oseba starejša od 18 let.

 

Plačilo storitev

Storitve sistema Mobilno glasovanje so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je
na računu izkazana v skupini storitev “Pogovori na posebne številke”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev.

Cenik:
Cena številke je 0,84 evra (z vključenim DDV) in je vsakič posebej objavljena v oddaji. Mobiuporabniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Pravila obnašanja

Nekateri servisi NTH omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik NTH storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitve ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Zaposleni v NTH AG ali zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji ponudnika storitev, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

 

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev NTH  zaveže, da:

– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,

– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,

– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,

– ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,

– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema NTH kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 

Plačilo storitev

V sistemu NTH so nekateri servisi plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev ‘dodatne storitve Mob. postaje’ .

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Telekom Slovenije, d.d.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev NTH (naročniki Telekom Slovenije GSM / Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik)

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom Slovenije GSM / Mobiuporabniki / Debitelovi naročniki:

Koda USSD  Uporaba storitve Namen dogodka USSD Ime dogodka Cena v EUR z DDV
*344*XX# Interaktivne storitve USSD glasovanje NTH AG USSD 0,84 EUR

 

3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

 

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

– sistem pošiljanja USSD sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,

– ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,

– ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki

– ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH

– ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

– družba Telekom Slovenije d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih USSD sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj USSD center.

– v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika ( ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za USSD sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d. sporočilo zavrže.

– V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d..

 

5. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 185001 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

 

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

 

6. Kršitve

Ponudnik storitve NTH bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

 

7. Splošno

Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz / in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.