Splosni pogoji_sms2tv_3838

DUGA

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – DUGA

 1. Splošne določbe
  V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – DUGA(v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja podjetje TV Duga za televizijski program.
  Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG. Organizator oziroma izvajalec storitve je podjetje TV Duga za televizijski program ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.
Ponudniki poti za posredovanje  SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o. ,Telemach d.o.o in T-2 d.o.o.
Vsebina  – poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posreduje naslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije d.d., telekomunikacijske storitve, A1 Slovenija d.d. ter Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik
Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

 1. Osnovna navodila
  Opis storitve
  Storitev je namenjena pošiljanju pozdravnih sporočil preko televizijskih postaj. Naslovnik pošlje SMS z željeno vsebino na izbrano televizijsko postajo oziroma ključno besedo.
  Tekst sporočila (brez ključne besede) se objavi v programu izbranega televizijskega programa. Uporabnik plača za povratni SMS o potrditvi sprejema za posredovanje pozdravnega sporočila 1,99 EUR z vključenim DDV.
 2. Storitev 
  Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:
  Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve DUGA ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno v televizijskemu programu DUGA. (primer: DUGA Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).
  Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/DUGA  , pošljite SMS z vsebino DUGA DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”.
  Uporabnik mora odgovoriti s DUGA DA (primer:DUGA DA), če želi uporabljati Storitev.
  Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Uspešna prijava
Ob uspešni prijavi Storitev odgovori s potrdilom o prijavi na storitev z besedilom, ki ga pripravi urednik.

 1. Pravila in pogoji uporabe
  Pravila in pogoji sodelovanja
  V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija, Telemach in T-2 uporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 3838 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve DUGA ter besedilom, za katerega želi, da bi bilo objavljeno na programu DUGA (primer: DUGA Pozdrav prijateljem v Beograd, Joze iz Ljubljane).
Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/DUGA , pošljite SMS z vsebino DUGA DA na številko 3838 (To sporočilo je brezplačno)”. Uporabnik mora odgovoriti s DUGA DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve (primer: DUGA DA)
Če uporabnik ne odgovori z besedo DUGA DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesno poslano oziroma sprejeto sporočilo, ki bo objavljeno u televizijskem programu DUGA, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

Plačilo storitev
Povratna SMS sporočila o potrditvi prejema za posredovanje pozdravnega sporočila v okviru storitve se obračunajo po 1,99 EUR z DDV.
Povratna SMS sporočila o registraciji vzdevka se obračunajo po 1,99 EUR z DDV.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene cene za različna SMS sporočila:

 1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
  2. Za vsak povratni SMS o potrditvi prejema zahteve za posredovanje pozdravnega sporočila, ki ga Storitev pošlje uporabniku, se uporabniku zaračuna 1,99 EUR z DDV.
  3. Brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t.i. sistemska sporočila):
  a) Pri potrditvi ali zavrnitvi Pravil in pogojev;
  b) Potrdilo o prijavi v sistem;
  c) Ali če storitev ni na voljo.
Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
 SMS DUGA Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemsko sporočilo 0 EUR
 SMS DUGA Ključna beseda Pozdravno sporočilo za DUGA DUGA 1,99 1,99 EUR

Cene vključujejo DDV.

Opozorilo Mobiuporabnikom:  V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem Mobi računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom preverite, če je stanje na Mobi računu dovolj visoko za nemoteno uporabo.
Ponudnik poti obračunava uporabnino Storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina Storitve je na računu izkazana v skupini storitev ”dodatne storitve – mob. postaje”. pri Telekom Slovenije, A1 Slovenijau, Telemachu in T-2.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov
  Ponudnik in izvajalec storitev se zavezujeta, da se bo podatke uporabnikov varovalo skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi SMS želje in pozdravi se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.« Pogodbeno razmerje v primeru storitve SMS želje in pozdravi je sklenjeno s pomočjo izmenjave tekstovnih sporočil sms.

 1. Zavrnitev odgovornosti 
  Uporabnik se mora zavedati, da:
  – sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
  – ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
  – je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Telemach in T-2 zagotavljata zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki so jih sintaktično pravilne prejeli na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 obvežeta, da bosta poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 sporočilo zavržeta. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Telemach in T-2 opravljeno storitev le-temu zaračunata.
V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 opravljeno storitev uporabniku zaračunata tudi v primeru, da uporabniku sporočila nista uspela v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družb Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

 1. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail info.slo@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

 1. Kršitve
  Ponudnik storitve bo izključil vse naslovnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.
 2. Splošno
  Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.nth-media.biz    in v teh Pogojih.
  Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS – DUGA.