MARK

Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS CHAT MARK

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS CHAT ‘MARK‘ (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje NTH AG, ter organizira in izvaja Sekortel VAS d.o.o. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve  je podjetje NTH AG. Organizator in zvajalec storitve je Sekortel VAS d.o.o., ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.

Uporabnik
Naslovnik storitve so lahko naročniki i predplatniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 uporabniki, ki se strinja s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Osnovna navodila

2.1 SMS  CHAT  storitve

SMS Chat MARK je namenjen za zabavni SMS Tarot chat.

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način:
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve MARK , da sproži storitev.
Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: “Če se strinjajte s Pogoji, ki jih najdete na strani http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-6060/MARK  , pošljite SMS z ključnom besedom DA na številko 6060 (To sporočilo je brezplačno)”.
Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev.
Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Po tem dobi uporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno prijavljen na klepet. Uporabnik dobi odgovore na svoje tarot tematska vprašanja, vse dokler ne prekine “chat”.

Povratno SMS sporočilo uporabnik plača 4,49 EUR z vključenim DDV.

Odjava

Odjava iz CHATA se lahko opravi na dva načina:

1.  uporabnik pošlje sintakso odjave, npr. ”STOP”

2.  uporabnik ni aktiven vsaj 180 minut.

2.2 Mobilni klepet storitve SMS Chat MARK

S strinjanjem s splošnimi pogoji so uporabniki avtomatsko vključeni v mobilni SMS klepet, kar pomeni, da bodo uporabniki po vpisu klepet prejeli odgovore na njegova vprašanja.  Za odstop od pogodbe oz. odjavo iz kluba pošljite STOP na 6060. Pogodba je shranjena pri podjetju Sekortel VAS d.o.o. Dostop do pogodbe je možen na sedežu podjetja.

Ponudnik uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je ponudnik uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, pošlje SMS potrdilo.

SMS potrdilo je za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga Ponudnik pošlje uporabniku in vključuje tekst: “Prijavljeni ste na kviz MARK, 4,49 EUR za SMS kviz vprašanje. Po vsakem odgovoru prejmete novo kviz vprašanje. Za odjavo pošljite STOP MARK na 6060.”.

Odjava

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP na 6060. Uporabnik se s tem odjavi od vseh obvestil na številki 6060.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS obvestil na 6060”.

Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Uporabniku so na voljo dodatna povratna SMS sporočila oziroma ukazi, s katerimi dostopi do informacij, ki so pomembne zanj.

3. Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 uporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 6060 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve. Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji. Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesno poslano oziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za storitve CHAT ‘MARK’ uporabnik mora biti star več kot 18 let.

4. Plačilo storitev
Storitve CHAT ‘MARK’ so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’ .

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi, A1 Slovenijaovi, Telemacha in T-2 splošni pogoji poslovanja.

4.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • kviz vprašanja

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub MARK
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS kviz
 • potrdilo o odjavi iz SMS kviza

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za CHAT ‘MARK NTH CHAT ‘MARK’ 4,49 4,49

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija GSM: 4,49 EUR z DDV

5. Zasebnost  in  varstvo  podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

6. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo operaterji in uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve

7. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno 
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.